Skip navigation

Jogi alapismeretek a sportban

ISBN 978-963-306-375-0

Bevezető gondolatok

Jelen jegyzetnek nem célja a sportot érintő valamennyi jogilag releváns intézmény, jogviszony, szabályozás bemutatása, figyelemmel annak jelen jegyzet terjedelmében és célkitűzésén jóval túlmutató körén. Maguk a sporttal kapcsolatos szabályozási területek, jogágak, jogi vonatkozások is szerteágazóak a vizsgálandó vonatkozás függvényében. Így például a sportrendezvényen esetlegesen zavaró magatartást tanúsító szurkolók kapcsán a büntető jog, büntető eljárásjog, míg a sportszervezetek által hozott határozatok bírósági felülvizsgálata kapcsán a közigazgatási jog bír relevanciával. A jegyzet a sportot, sportolókat, sportszervezeteket érintő alapvető magánjogi környezet megjelenítésére vállalkozik, így első részében a jogra, magánjogi jogviszonyokra irányadó általános szabályokat, második fő részében pedig a sportra vonatkozó egyes speciális kritériumokat jeleníti meg.

Tekintettel arra, hogy a jegyzet véglegesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Továbbiakban: Ptk.) 2014. március 15. napi hatálybalépését követően kerül sor, a jegyzet a zárása időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezésekre épült azzal, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2014. március 15. napjával hatályát vesztő 1959. évi IV. tv. (Továbbiakban: régi Ptk.) hatálya alatt létrejött jogviszonyok megfelelő értelmezése kapcsán kitér annak alkalmazhatóságára, illetve egyes, lényegi rendelkezéseire.

Szeged, 2014. március

A szerzők