Skip navigation

III. FELHASZNÁLT, ILLETVE AJÁNLOTT SZAKIRODALOM

 1. A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal (szerk.: Vékás Lajos) Complex Kiadó Kft., Budapest, 2013.
 2. Barzó-Bíró-Juhász-Lenkovics-Pusztahelyi: Általános tanok és Személyek joga (főszerk.: Bíró György) Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2013.
 3. Bérces Viktor: A magyar sport intézménytörténeti fejlődése és igazgatása napjainkig In: Jogelméleti Szemle, 2013/2. szám http://jesz.ajk.elte.hu/berces54.pdf (Utolsó letöltés dátuma: 2014. március 13.)
 4. Bérces Viktor: Sportjogi alapvetések In: iustum aeqqum  salutare PPKE JÁK, jogtudományi folyóirat, Budapest, 2013/3. szám http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20133sz/06.pdf (Utolsó letöltés dátuma: 2014. március 13.)
 5. Farkas Csaba: A gazdasági társaságok joga (Szeged, 2015.)
 6. Nemes András: Jogi és sportjogi ismeretek. HVG – Orac Bp.2011.
 7. Princzinger Péter: Sportjog I.; ELTE Eötvös Kiadó Budapest, 2010
 8. Princzinger Péter: Sportjog II. ELTE Eötvös Kiadó Bp.2011
 9. Sárközy Tamás: Sportjog: A 2004-es sporttörvény magyarázata, Bp.HVG-Orac, 2010.
 10. Sárközy Tamás (szerk.) A magyar sportjog alapjai, HVG-ORAC Lap-és Könykiadó, Budapest, 2000. 
 11. SÁRKÖZY: Az új Ptk. egyesületekre és alapítványokra vonatkozó rendelkezéseiről. http://ptk2013.hu/szakcikkek/sarkozy-tamas-az-uj-ptk-egyesuletekre-es-alapitvanyokra-vonatkozo-rendelkezeseirol-gj-20132-12-15-o/1767 
 12. Tarczay Áron: A sporttal kapcsolatos választottbíráskodásról http://members.chello.hu/tarczay/cas2.pdf (Utolsó letöltés dátuma: 2014. március 13.)