Skip navigation

2.3.1.A. A Ptk. sportegyesületekre vonatkozó szabályainak alkalmazása

Az új Polgári Törvénykönyv 2014. március 15. napjával történt hatálybalépésére figyelemmel számos kérdés fogalmazódik meg az egyesületek, így a sportegyesületek kapcsán. A kérdések alapvetően két nagy körre oszthatóak:

A. a kérdések egyik köre az új Ptk. hatálybalépése előtt már nyilvántartásba bejegyzett, avagy bejegyzés alatt álló sportegyesületre,

B. a kérdések másik köre, pedig az új Ptk. hatálybalépése után bejegyzésre kerülő sportegyesületre.

A. Az új Ptk. hatálybalépése előtt már nyilvántartásba bejegyzett, avagy bejegyzés alatt álló sportegyesület kapcsán vizsgálandó, hogy

a. Mikor kell módosítani az új Ptk. szabályainak megfelelően az egyesület alapszabályát?

A Ptk. hatálybalépésekor már nyilvántartásba bejegyzett, illetve a bejegyzés alatt álló egyesület az új Ptk. hatálybalépését követő első alapszabály módosítással egyidejűleg köteles alapszabályát az új Ptk.-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően módosítani.

 b. Mire nem terjed ki a módosítási kötelezettség?

 Az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő kötelezettség nem vonatkozik arra,

    • ha amiatt lenne szükséges módosítani az egyesület alapszabályát, hogy – az új Ptk.-nak megfelelően – tartalmazza az egyesület alapító tagjainak nevét, és azok lakóhelyét vagy székhelyét.
    • ha a módosítás csak abból az okból volna szükséges, hogy abban olyan hivatkozások, utalások és elnevezések szerepelnek, amelyek a Ptk. és a létesítő okirat tartalmát érintő más törvény rendelkezéseinek már nem felelnek meg.

 c. Mikortól kell az új Ptk. rendelkezéseit alkalmazni?

Az új Ptk. hatálybalépését követő első alapszabály módosításának bírósági nyilvántartásba vételét, legkésőbb azonban 2016. március 15. napját követően az egyesület már csak a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alapszabály  alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet.

d. Miként, milyen szabályok alapján működik az egyesület 2016. március 14. napjáig, illetve addig, ameddig alapszabálya nem nyer módosítást az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően?

Eddig az időpontig az egyesület a régi Ptk., a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján működik.

e. Az egyesület ugyanakkor dönthet akként is, hogy bár nem szükséges 2014. március 15. napja és 2015. március 14. napja között módosítania az alapszabályt, mégis módosítja egyesületének alapszabályát az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően. Ezt, a módosításra irányuló szándékát változásbejegyzési kérelem formájában nyújtja be az illetékes bíróságra

B. Az új Ptk. hatálybalépését, 2014. március 15. napját követően benyújtott bejegyzés iránti kérelem alapján nyilvántartásba bejegyzett egyesület kapcsán az új Ptk. szabályait kell alkalmazni.