Skip navigation

1.3. A jogi személy szervezete és képviselete

A jogi személy kapcsán meg kell határozni mely szervezet, illetve ki hozhat olyan döntéseket, tehet meg olyan lépéseket, melyek az egész jogi személyt érintik, képviselik, melyek a jogi személynek tudhatók be.

Kettős különbségtételt szükséges tenni:

a. egyrészt különbséget kell tenni a jogi személy tagjainak, illetve az alapítóknak a döntési jogköre

b. másrészről a jogi személy irányítása körébe tartozó ügyvezetői döntések között.

a. a tagok, illetve alapítók döntési jogkörüket a tagok összességéből, vagy a tagok által maguk közül választott küldöttekből álló testületben, az ún. küldöttgyűlésben, vagy az alapítói jogokat gyakorló személyek összességéből álló testületben gyakorolják.

b. az ügyvezetés körébe olyan kérdések tartoznak, melyek nem tartoznak a tagok, vagy az alapítók hatáskörébe. Ezen döntések meghozatalára a vezető tisztségviselő, vezető tisztségviselők, vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület jogosult.

Az első vezető tisztségviselő személyét már a létesítő okiratban meg kell határozni. A megbízás az érintett személy általi elfogadásával jön létre. A vezető tisztségviselővel szemben nem állhatnak fenn a Ptk.-ban meghatározott kizáró okok, mint például az, hogy bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, s még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól. 

A vezető tisztségviselő felelősségére – az általános szabályok alapján – a következő szabályozások vonatkoznak:

a. a jogi személlyel szembeni felelősség

Ha a vezető tisztségviselő a jogi személynek az ügyvezetési tevékenysége során kárt okoz, a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben (Ptk. 3:24.§).

b. a harmadik személyekkel szembeni felelősség

ha a vezető tisztségviselő e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a vezető tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen felel (6:541.§).

A jogi személy törvényes képviseletét elsősorban a vezető tisztségviselő látja el.