Skip navigation

1.7.1. A jogviszony alanyai

A jogviszony alanyai azok a személyek, akik, illetve amik között az egyes jogviszonyok létrejönnek. A jogalanyok körébe tartoznak:

 • természetes személyek
  A polgári jogban az embert természetes személynek nevezzük.
 • jogi személyek
 • jogi személyiség nélküli jogalanyok

A jogi személyek

A jogi személyként való értékelésnek vannak egyes, a Ptk-ban meghatározott ismérvei. Ezek:

 • saját név, székhely
 • a jogi személy tagjaitól, illetve alapítójától elkülönített vagyon
 • a jogi személy ügyvezetését és képviseletét ellátó szervezet megléte.

A jogelmélet alapján a jogi személyiség megállapításához mindezen túlmenően szükséges kritériumok továbbá:

 • a jogi személy társadalmilag elismert céllal jöjjön létre
 • teljes anyagi helytállási kötelezettséggel rendelkezzen.

A polgári jogi jogviszonyokban az állam jogi személyként vesz részt. A jogi személyek körébe tartoznak a gazdasági társaságok is, mely gazdasági társaságokra vonatkozó részletes szabályokat külön jegyzet tartalmazza. Az 1959. évi IV. törvény még ismerte a gazdálkodó szervezet fogalmát, melynek körébe tartoztak jogi személyiséggel rendelkező jogalanyok is. A 2014. március 15. napjától hatályos Polgári Törvénykönyv már nem tartalmazza és határozza meg külön alanyként a gazdálkodó szervezetet. A gazdálkodó szervezet fogalmára a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény tartalmaz magyarázatot.

A jogi személyek körébe tartoznak ugyancsak az ún. civil szervezetek. A civil szervezetekre vonatkozó alapvető szabályokat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az ún. Civil törvény tartalmazza.

A Civil törvény hatálya

 • a Polgári Törvénykönyv szerinti alapítványokra, egyesületekre, valamint
 • a közhasznú szervezetekre, illetve
 • az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetekre terjed ki.

A civil szervezetet - a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény rendelkezései szerint eljárva - a törvényszék veszi nyilvántartásba.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a civil szervezetekkel kapcsolatos nyilvános, közérdekből nyilvános információk gyűjtése, rendszerezése és közzététele, illetve ezzel összefüggésben a kérelemre történő adatszolgáltatás biztosítása céljából működtetett akadálymentes Civil Információs Portál lehetőséget teremt a civil szervezetek publikus adatai közötti keresésre. A portál a http://civil.info.hu/civil-szervezetek weboldalon érhető el.

A civil szervezetek alapításakor az alapító okirat kötelező tartalmi eleme az egyes civil szervezetek egymástól, illetve más jogalanyoktól való megkülönböztetését biztosító elnevezés meghatározása. Az ún. névkizárólagosság elvének, vagyis annak való megfelelés érdekében, hogy a civil szervezet neve legyen összetéveszthető más jogi személy nevével, az alapítók tájékozódhatnak a már nyilvántartásba vett nevekről az alábbi weboldalon: http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/tarsadalmi-szervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke

A civil szervezet alapvetően a létesítő okiratában meghatározott cél szerinti tevékenységet folytathat. Elsődlegesen gazdasági, vállalkozási tevékenység folytatására nem alapítható, ilyen tevékenységet célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében végezhet, de csak annyiban, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.

A civil szervezet – amennyiben a közhasznú jogállás megszerzésének feltételeit teljesíti – közhasznú szervezetté minősíthető. A civil szervezeteket és a közhasznú szervezeteket, valamint az e szervezeteket támogatókat külön jogszabály alapján adó- és illetékmentesség, vagy adó- és illetékkedvezmény illeti meg.

A civil szervezetekkel kapcsolatos informatív és transzparens, a közhasznú jogállás megszerzésének feltételeire vonatkozó tájékoztatást is magában foglaló oldalt működtet a Szegedi Törvényszék a http://szegeditorvenyszek.birosag.hu/20131015/civil-informacios-oldal weboldalon.

A 2013. évi V. törvény 2014. március 15-i hatályba lépése kihatott a civil szervezetekre, elsősorban az alapítványok létesítésére és működésére. Amennyiben a civil szervezet 2014. március 15. napját követően jön létre, úgy arra már az új Ptk. szabályait kell alkalmazni. Az új Ptk. hatálybalépésekor a törvényszéki nyilvántartásba már bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány is köteles a létesítő okiratát úgy módosítani, hogy az megfeleljen az új Ptk. rendelkezéseinek. Ezt a kötelezettséget elegendő azonban a törvény hatálybalépését követő első létesítő okirat módosításkor, de legkésőbb 2016. március 15. napjáig.