Skip navigation

2.1.1. Az amatőr sportoló

Az amatőr sportoló jogállásának vizsgálata során először azt szükséges rendezni, hogy miként, milyen jogviszony alapján sportolhat. Ezek az alábbiak:

  • sportegyesület keretében tagként, illetve sportszerződés alapján,
  • sportvállalkozás és az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány keretében pedig kizárólag sportszerződés alapján sportolhat.
  • sportiskola tanulója tanulói jogviszonya alapján is amatőr sportolónak minősülhet.

A tanulói jogviszony szünetelése az amatőr sportoló versenyengedélyének érvényességét nem érinti.

A tagsági viszony, a sportszerződés vagy a tanulói jogviszony létrejöttével az amatőr sportoló játékjogának használatát e jogviszony fennállásának időtartamára sportszervezetének, sportiskolájának vagy az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványnak ingyenesen átengedi.

A sportszövetség versenyrendszerében csak akkor vehet részt, ha versenyengedéllyel rendelkezik. Az amatőr sportoló sporttevékenységéért attól a sportszervezettől, sportiskolától vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványtól, amellyel tagsági, szerződéses vagy tanulói jogviszonyban áll, valamint más személytől díjazásban nem részesülhet.

Ugyanakkor a sport törvény szerint ha a sportszövetség szabályzata a sportág jellegére és a nemzetközi szövetség követelményeire tekintettel másként nem rendelkezik, nem minősül ilyen díjazásnak,

  1. az amatőr sportoló felkészüléssel és versenyzéssel összefüggő indokolt és igazolt költségeinek megtérítése, az ezzel kapcsolatos természetbeni juttatás, valamint a Gerevich Aladár-sportösztöndíjrendszer keretében kapott támogatás,
  2. a kiemelkedő sportteljesítményért nyújtott eredményességi elismerés (pénzbeli elismerés, érem, ajándéktárgy stb.).

A sportszerződés

A sportszerződés a sportszervezet és az amatőr sportoló közötti olyan szerződése, melyben a felek megállapodnak a sporttevékenységgel kapcsolatos együttműködésük feltételeiről.

A sportszerződésre vonatkozó speciális szabályokat a Sporttörvény tartalmazza azzal, hogy arra alapvető háttérszabályként a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó – korábban megjelölt – rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ahhoz, hogy a sportszerződés formailag érvényes szerződés legyen, annak írásba foglalása szükséges. A szerződés csak határozott időtartamra, maximum 1 évre köthető azzal, hogy – a sportszövetség vonatkozó szabályzatában meghatározottak szerint – egy versenyrendszer (bajnokság) időtartamára is köthető.

Ha az amatőr sportoló a 18. életévét még be nem töltötte be, a sportszerződés érvényességéhez szükséges a sportoló törvényes képviselőjének előzetes írásbeli beleegyezése.

Ha az amatőr sportoló sportszerződés alapján sportol, e szerződés fennállásának időtartama alatt csak a sportszervezete, sportiskolája vagy utánpótlás-nevelést végző alapítványa előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolhat át ideiglenesen vagy véglegesen másik sportszervezethez, sportiskolához vagy utánpótlás-nevelést végző alapítványhoz (átvevő sportszervezet). Az ideiglenes átigazolással (kölcsönadás) vagy a végleges átigazolással az amatőr sportoló játékjogának használatát az átvevő sportszervezet szerzi meg. Az átadó sportszervezet - amennyiben azt a sportszövetség, szabályzatában foglaltak szerint lehetővé teszi - a hozzájárulás megadását költségtérítés fizetéséhez kötheti. A költségtérítés az amatőr sportoló kinevelésének ellenértéke, amely az adózás szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül.

A költségtérítés mértékét és fizetésének feltételeit a sportszövetség szabályzatban határozhatja meg, ennek hiányában a költségtérítés mértékére és fizetésének feltételeire az átadó és az átvevő sportszervezet egymás közötti megállapodása az irányadó.

Ha az amatőr sportoló tagsági viszony alapján sportol, e jogviszony fennállásának időtartama alatt a sportszervezete előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül átigazolhat másik sportszervezethez, az átadó sportszervezet azonban - amennyiben azt a sportszövetség, szabályzatában foglaltak szerint lehetővé teszi - a játékjog használati jogának átruházásáért költségtérítésre tarthat igényt.

Az amatőr sportoló csak előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolható át - ideiglenesen vagy véglegesen - más sportszervezethez. A sportoló a hozzájárulás megadását ellenérték fizetéséhez nem kötheti.

A 18. életévét be nem töltött amatőr sportoló sporttevékenységével, igazolásával, illetve átigazolásával kapcsolatos szerződések kereskedelmi ügynök közvetítésével nem köthetők, az ezzel ellentétes megállapodás semmis. (Stv. 7. §)