Skip navigation

2.2.2. A közkereseti társaság szervezete

A kkt. általában néhány fős, kisebb tőkével rendelkező kisvállalkozás. Ebből is következően a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság és könyvvizsgáló működése nem jellemző. A társaság szervei közül biztosan jelen van a legfőbb szerv és a vezető tisztségviselő.

A társaság legfőbb szerve

A legfőbb szerv elnevezése tagok gyűlése. A legfőbb szerv tevékenységében való részvétel lehetőségét minden tag számára biztosítani kell.

A társaság tagjai a határozatokat többféleképpen hozhatják meg: a legfőbb szerv ülésén személyesen (képviselő útján), vagy személyes jelenlét nélkül írásban (levélszavazás), illetve más bizonyítható módon. Ez utóbbi eset az, amikor elektronikus hírközlő berendezés igénybevételével döntenek az adott kérdésben. Személyes jelenlét nélkül bármilyen kérdésben lehet dönteni kivéve, amit a társasági szerződés megtilt.

A határozathozatal során valamennyi tagnak azonos mértékű szavazat van. A tagok gyűlése a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Legalább 3/4-es szótöbbségre van szükség a vezető tisztségviselő visszahívásához.

Valamennyi tag egyhangú szavazattal meghozott határozatára van szükség az alábbi esetekben:

  1. a társasági szerződés módosítása,
  2. a társaság átalakulásának, egyesülésének szétválásának az elhatározása,
  3. a jogutód nélküli megszűnésnek az elhatározása,

A társaság üzletvezetése, képviselete

A társaság személyegyesítő jellegével függ össze, hogy az ügyvezetést és a képviseletet csak a társaság tagja láthatja el: kívülálló a tisztség ellátására nem jogosult.

A társaság ügyvezetését a tagok közül megválasztott ügyvezető látja el. A társasági szerződés akként is rendelkezhet, hogy több ügyvezető látja el ezt a tisztséget, illetve minden tag jogosult a tisztség ellátására. Abban az esetben, ha a létesítő okirat az ügyvezető személyéről nem rendelkezik, akkor valamennyi tagok ügyvezetőnek kell tekintetni.