Skip navigation

2.1.3. Cégbejegyzési eljárás

Megismerhettük, hogy a társasági szerződésnek melyek a kötelező alaki és tartalmi követelményei. Amint a létesítő okirat elkészült, a tagok azt aláírták és az eljáró ügyvéd, (jogtanácsos) azt ellenjegyezte, illetve a közjegyző közokiratba foglalta, a bejegyzési kérelem előterjesztésének határideje 30 nap. (Amennyiben a gazdasági társaság alapítása alapítói engedélyhez kötött, akkor a bejelentést a jogerős engedély kézhezvételétől számított 15 napon belül kell megtenni).

Általános cégeljárás

A cégbejegyzési eljárás cégbíróság hatáskörébe tartozó elektronikus nemperes eljárás. A kérelmező eljárási illeték és közzétételi költségtérítési díj megfizetésére köteles. A cég bejegyzésére irányuló kérelmet a gazdasági társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon, elektronikus nyomtatványon kell a jogi képviselőnek előterjesztenie. Az elektronikus úton benyújtott bejegyzési kérelmet a Cégszolgálat informatikai szempontból megvizsgálja: ellenőrzi az elektronikus aláírás hitelességét, az adatok sértetlenségét, az időbélyegző dátumát és hitelességét, valamint az elektronikus okirati formát. Amennyiben hibát, vagy hiányosságot észlel, akkor annak pontos megjelölése mellett a kérelmet a jogi képviselő részére elektronikus úton visszaküldi, ellenkező esetben a kérelmet az illetékes cégbíróság részére továbbítja. A cégbíróság a jogi képviselő részére elektronikus úton tanúsítványt küld, mely tartalmazza a cég nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát és a statisztikai számjelét. A cégbíróság a cégbejegyzési kérelmet annak érkezését követő 3 munkanapon belül formai szempontból megvizsgálja. Ennek keretében ellenőrzi, hogy a kérelmet az arra jogosult nyújtotta-e be, a szükséges okiratok csatolásra sor került-e, a cégformára előírt illeték, illetve közzétételi díj megfizetésére sor került-e. Amennyiben a cégbíróság hiányt, hiányosságot fedez fel, akkor a kérelem érkezését követő 3. munkanapon hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül elutasító végzést hoz. Ha a kérelmező az elutasító végzés kézhezvételét követő 8 napon belül a kérelmet szabályszerűen előterjeszti, akkor az elutasításhoz fűződő jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak. A korábbi eljárásban benyújtott okiratok és a megfizetett illeték, közzétételi díj újból felhasználható.

Ha a kérelem a formai vizsgálatnak megfelelt, vagy a cégbíróság valamilyen oknál fogva a kérelem beérkezését követő 3. munkanapig nem hoz elutasító végzést (elképzelhető, hogy a cégbíró leterhelt és nem tudja tartani a törvény által a formai vizsgálatra előírt 3 munkanapos határidőt), akkor a cégbíróság a kérelem beérkezését követő 8 munkanapon belül a csatolt iratokat tartalmi szempontból vizsgálja meg. Amennyiben a kérelem, vagy annak melléklete nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek, akkor a cégbíróság legkésőbb a kérelem beérkezést követő 8. munkanapon hiánypótlásra felhívó végzést küld ki. A hiánypótlási határidő legfeljebb 30 nap. A hiánypótlási határidő eredménytelen elteltét követően a bejegyzés iránti kérelmet a cégbíróság elutasítja. Ha a cégbíróság mindent rendben talál, akkor a cégbejegyzési kérem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül dönt a társaság cégnyilvántartásba történő bejegyzéséről. Ellenkező esetben kérelem elutasításáról. Ha a cégbíróság a törvényben előírt döntési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a határidő lejártát követően a cégbíróság vezetője 3 munkanapon belül intézkedik a cég bejegyzéséről vagy a kérelem elutasításáról. Amennyiben a 3 munkanap is eredménytelenül telik el, akkor a következő munkanapon a cég automatikus bejegyzést nyer.

Egyszerűsített cégeljárás

Az eljárásra közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében kerülhet sor akkor, ha a cég létesítő okirata szerződésminta megfelelő kitöltésével készül. Ebben az esetben a létesítő okirat tartalmát kizárólag a kitöltött szerződésmintában foglalt rendelkezések alkotják. A cégbíróság a kérelem beérkezést követő 1 munkanapon belül dönt a társaság bejegyzéséről vagy a kérelem elutasításáról. Ha a cégbíróság a döntési kötelezettségét elmulasztja, akkor a cégbíróság vezetője a határidő lejártát követő 1 munkanapon belül dönt a kérelemről. Ennek hiányában a cég a következő munkanapon a törvény erejénél fogva bejegyzést nyer. Az egyszerűsített cégeljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség. Amennyiben a bejegyzési kérelem elutasításra kerül, akkor a végzés kézhezvételét követő 8 napon belül a kérelem ismételten benyújtható azzal, hogy a korábban benyújtott okiratok és a megfizetett illeték újból felhasználható. Az általános cégeljáráshoz képest a bejegyzési határidő lényegesen rövidebb, másrészt közzétételi költségtérítési díjat nem kell fizetni és a fizetendő illeték mértéke is kevesebb.