Skip navigation

2.3.1.C. A Sport Állandó Választottbíróság

A sportegyesületre vonatkozó speciális szabályozás alapján

  1. a sportegyesület alapszabálya vagy
  2. a jogvitában érintett személyek megállapodása rendelkezhet akként, hogy a tagsági jogviszonyból, továbbá a sportegyesület vagy önálló jogi személy szervezeti egységei és a tagok egymás közötti jogviszonyából eredő jogvitákra a Sport Állandó Választottbíróság (más elnevezéssel Sportbíróság) eljárását kötheti ki.

Az új Ptk. hatálybalépéséig a Sport Állandó Választottbíróság eljárására csak akkor kerülhetett sor, ha a felek kölcsönös alávetési nyilatkozatot tettek, illetve fogadtak el. Az új Ptk. lehetővé teszi a Választottbíróság eljárását akkor is, ha a sportegyesület alapszabálya tartalmazza az erre vonatkozó rendelkezést.

A Sport Állandó Választottbíróság az alábbi sporttal kapcsolatos ügyekben járhat el:

  • a sportszövetségek és tagjaik, illetve a tagok egymás közötti - a sportszövetségekhez kötődő tevékenységük körében keletkezett - sporttal kapcsolatos jogvitákban,
  • a sportszövetségek, illetve a sportolók és a sportszakemberek közötti sporttal kapcsolatos jogvitákban,
  • a sportszervezetek, illetve a sportolók és a sportszakemberek közötti sporttal kapcsolatos jogvitákban,
  • a MOB, valamint a tagjai közötti, sporttal kapcsolatos jogvitákban.

Az érintett sportoló, sportszakember, sportszervezet, valamint sportszövetség kérelmére eljárhat a versenyengedély kiadására és visszavonására vonatkozó, igazolási és átigazolási, továbbá sportfegyelmi, valamint az indulási joggal kapcsolatos ügyekben is, ha a sport törvény vonatkozó rendelkezései alapján bírósági eljárásnak van helye.

A Választottbíróság eljárása keretében jogosult

  1. a kérelemnek helyt adva a sportszövetség határozatát, vagy hatályon kívül helyezni (új eljárásra való utasítással vagy anélkül), vagy megváltoztatni, illetve
  2. a kérelmet elutasítani.

A Sport Állandó Választottbíróság a MOB keretén belül működik. Elnökét és legalább tizenöt tagját a MOB elnöksége négy évre választja meg a jogi szakvizsgával és legalább öt év joggyakorlattal rendelkező, a sport területén tapasztalatokkal rendelkező jogászok közül.

A Sport Állandó Választottbíróság tagjainak névsora az alábbi linken érhető el: http://www.mob.hu/sport-allando-valasztottbirosag- (Utolsó letöltés dátuma: 2014. március 14.). Ejárási szabályzatát maga állapítja meg. A szabályzat hatálybalépéséhez a MOB elnökének előzetes jóváhagyása szükséges. Az eljárási szabályzat az alábbi helyen érhető el: http://www.mob.hu/images/SAVB/SVB_szabalyzat_20120903.pdf (Utolsó letöltés dátuma: 2014. március 14.)