Skip navigation

A gyermekek orvosi besorolásának szempontjai, kategóriák

A gyógytestnevelésre való beutalás, illetve kategóriába sorolás szintén a nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola egészségügyi feladat (26/1997. (IX. 3.) A beutalást és a kategóriába sorolást a szakorvos is elvégezheti. (1993. évi LXXIX, tv. alapján).

A gyermek egészségi állapota (problémája) alapján a gyermek testnevelési alkalmasságát az óvoda- és iskolaorvosok az alábbi kategóriákba sorolással állapíthatják meg: (26/1997. (IX.3.)

I: könnyített testnevelés. Könnyített testnevelési órán vesz részt a tanuló, ha hosszabb betegség miatt fizikai állapota leromlott, kismértékű mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása van, s emiatt a testnevelési órák egyes gyakorlatait nem végezheti. A könnyített testnevelés a testnevelési órák keretében vagy azok helyett is megszervezhető.

II: gyógytestnevelés /II/A: iskolai testnevelés+gyógytestnevelés; II/B: csak gyógytestnevelés/

III: felmentett: Fel kell menteni a tanulót a testnevelési órán való részvétel alól, ha mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása nem teszi lehetővé a gyógytestnevelési órán való részvételét.

1.5.1.A könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés órát – lehetőség szerint – a többi tanulóval együtt, azonos csoportban kell szervezni. Az orvosi szűrővizsgálatot – kivéve, ha a vizsgálat oka később következik be – május 15-éig kell elvégezni. Az orvos által vizsgált tanulókról az iskolának nyilvántartást kell vezetnie, amelyben fel kell tüntetni a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét.

A könnyített és a gyógytestnevelés szervezésének és a tanulók könnyített vagy gyógytestnevelési órára történő beosztásának rendje a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 1. sz. melléklete alapján történik.

A külön órakeretben szervezett könnyített, illetve gyógytestnevelési tanítási órák száma nem lehet kevesebb, mint az azonos évfolyamra járó tanulók kötelező testnevelési óráinak száma.

Ha a könnyített, illetve a gyógytestnevelést pedagógiai szakszolgálat keretében biztosítják, a tanítási órák számát oly módon kell meghatározni, hogy a tanulók az előző bekezdésben meghatározottak szerint részt vehessenek a tanórai foglalkozásokon.

Abban az esetben, ha a szükséges feltételek rendelkezésre állnak, a tanulók részére heti egy tanórai foglalkozás keretében úszás órát kell szervezni.

(A könnyített és a gyógytestnevelés szervezésének, a tanulók könnyített vagy gyógytestnevelési órára történő beosztásának rendje a következő linken elérhető:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegydoc.cgi?docid=A1200020.EMM)

Gyógytestnevelés: II kategória:

A  II/A kategória - „iskolai testnevelés és gyógytestnevelés együtt” - szintén orvosi javaslatra - az iskolai tanórai testnevelés mellett, veszélyeztetett egészségi állapotukat figyelembe vevő és a további állapotromlást megakadályozó – preventív, valamint állapotjavító mozgásgyakorlatokkal is terhelendő gyermekek tartoznak ebbe a kategóriába.

II/B kategória: 

Az iskola- és szakorvos által besorolt gyermekek egy része – az egészségi állapota miatt szükséges fokozott fizikai kímélet miatt csak gyógytestnevelés órán vehet részt.