Browse by Language

Jump to: 2012
Number of items: 248.

2012

A TDK világa. (2012) [Note, textbook]

Humán erőforrások I. (2012) [Note, textbook]

Posztmodernitás, multikulturalizmus, esztétika a XX. századi magyar és angol-amerikai irodalomban és filmben : tanulmányok az SZTE BTK Irodalom Színház Film tehetséggondozó-műhely alkotásaiból. (2012) [Presentation]

Sejtbiológia és molekuláris genetika jegyzet. (2012) [Note, textbook]

Acsády László: Alvás és idegrendszer. (2012) [Presentation]

Ajtai Tibor: Az aeroszolok sötét oldala : nem csak a méret számít. (2012) [Presentation]

Arany Attila Sándor and Bodor Zoltán: Élő élesztő készítmény alkalmazása a tejtermelő tehenek takarmányozásában. (2012) [Presentation]

Bacsa Zsófia: Biológiai tartósítószerek hatása a silókukorica erjedésdinamikájára és aerob stabilitására. (2012) [Presentation]

Bajmócy Zoltán and Gébert Judit: Új technológiák "jól-léti" hatásainak értékelése. (2012) [Presentation]

Bakonyi Zoltán: Demokratikus vezetés az innováció szolgáltában. (2012) [Presentation]

Bakos Krisztina: Biológiai tartósítószerek alkalmazása a silókukorica silózásban. (2012) [Presentation]

Balogh Tímea and Laczi Krisztián and Tengölics Roland: Biológiai mérési módszerek előadás prezentációi Msc hallgatók számára. (2012) [Presentation]

Bangó Jenő: Szociológiai alapfogalmak pedagógus hallgatók számára. (2012) [Note, textbook]

Bata Teodóra and Mezősi Gábor: A hazai tájfelosztás újragondolása térinformatikai módszerek alkalmazásával. (2012) [Presentation]

Bene Andrea and Csermák József and Tánczos Levente: Klaszteresedés a borrégiók versengésében. (2012) [Presentation]

Benet Iván and Bodnár Gábor: A magyar vidék társadalmának elmúlt másfél évtizede : regionális gazdaságtani és gazdaságpolitikai kutatási fórum. (2012) [Presentation]

Bereczkei Tamás: Önzetlenség, együttműködés, nagylelkűség az evolúciós pszichológia szemszögéből. (2012) [Presentation]

Bernáth Árpád: Arisztotelész Poétikája. (2012) [Presentation]

Bokor Mariann: Foldamer konjugátum, ami kivédi a β-amiloid oligomerek neurotoxikus hatását. (2012) [Presentation]

Botos Katalin and Schlett András and Halmosi Péter: Államháztartástan. (2012) [Note, textbook]

Bucsai Kálmán: Egyetemi Technológia Transzfer és az innovációs rendszerek. (2012) [Presentation]

Bucsai Kálmán: Változók az egyetemi technológia transzfer teljesítményének méréséhez. (2012) [Presentation]

Bártházi Eszter: A topik jelenségének vizsgálata a jelentés három szintjén : a megnyilatkozás-példány, a megnyilatkozás-típus, valamint a mondat szintjén. (2012) [Presentation]

Béres Rita and Kovács Kornél L. and Rákhely Gábor: A hidrogén termelés metabolikus hátterének vizsgálata Thiocapsa roseopersicina-ban. (2012) [Presentation]

Bíró Lóránt: Magyarországi mangánérc telepek fúrásainak sztratigráfiai, litológiai újraértékelése. (2012) [Presentation]

Bóka Ferenc: Rendszeres testedzés hatása az egészségmagatartásra. (2012) [Presentation]

Csifcsák Gábor: A bűvészek közreműködése a vizuális tudat megértéséhez. (2012) [Presentation]

Csifcsák Gábor: Magasabb idegrendszeri működések alapjai. (2012) [Presentation]

Csillag Ádám: Dokumentumfilm a társadalom szolgálatában. (2012) [Presentation]

Csonka László: Kooperáció és verseny : hálózatok az innovációs rendszerben - szakirodalmi áttekintés. (2012) [Presentation]

Csábi Eszter: Érzékelés és észlelés - történelmi előzmények. (2012) [Presentation]

Csábi Eszter: Észlelés és patológia - vizuális észlelés neuropszichológiája. (2012) [Presentation]

Császár Mátyás: Az Európai Unió intézményi jogi aktusai. (2012) [Note, textbook]

Czagány László: Nemzetközi közgazdaságtan. (2012) [Note, textbook]

Czékus Ábel: K+F- és technológiatranszfer megállapodások az EU versenyszabályozásában : megengedhető versenytorzítás a gazdasági növekedés szolgálatában. (2012) [Presentation]

Czékus Ábel: Megengedett versenykorlátozó magatartások a gazdasági növekedés szolgálatában : az Európai Unió horizontális csoportmentességi rendszere. (2012) [Presentation]

Deák István: A számvitel alapjai : könyvviteltani példatár. (2012) [Note, textbook]

Dina Miletta: Prezentációs technikák tréning 1. (2012) [Presentation]

Dinnyés András: Testi sejtekből indukált pluripotens őssejtek : új eszköz az egyedi gyógyszerfejlesztéshez és sejtterápiához. (2012) [Presentation]

Dombi József: Intelligens rendszerek. (2012) [Note, textbook]

Drahota-Szabó Erzsébet: Reáliák - intertextualitás - fordítás. (2012) [Presentation]

Draskóczy Eszter: A betegség mint büntetés a Pokol XXIX-XXX. énekében : Ovidiusi allúziók és bibliai előképek. (2012) [Note, textbook]

Draskóczy Eszter: A hamisítók átváltozásai : ovidiusi allúziók, bibliai előképek és a betegség teológiája a Pokol XXIX-XXX. énekében. (2012) [Note, textbook]

Draskóczy Eszter: Ovidiusi mítoszok és növényi metamorfózis a Földi Paradicsom énekeiben. (2012) [Teaching Resource]

Draskóczy Eszter: Zsidó motívumok Dante Színjátékában. (2012) [Teaching Resource]

Dőry Tibor and Tilinger Attila: Nyílt innováció és egyetemek - egy nemzetközi felmérés tanulságai. (2012) [Presentation]

Elekes Zoltán and Bajmócy Zoltán: Regionális innovációs rendszerek a komplex rendszerek elméletének szemszögéből. (2012) [Presentation]

Erdősi Erika: Kutatásmódszertani alapismeretek. (2012) [Presentation]

Erdősi Erika: Kutatásmódszertani alapismeretek - kutatómunka alapjai. (2012) [Presentation]

Erős Istvánné: A kutatási téma szakirodalmi háttere. (2012) [Presentation]

Farkas Csaba: A retrieverek gyakorlati használata és gazdasági jelentősége az apróvad gazdálkodásában. (2012) [Presentation]

Farkas Gergely and Málovics Éva: Menedzsment orientációk hatása a vállalkozások növekedésére osztrák és magyar KKV-k esetén. (2012) [Presentation]

Farkas Péter: Sport, üzlet, technika : miért nem haszontalan a Forma-1? - avagy: haditechnika békeidőben. (2012) [Presentation]

Farkas Zsófia: Az 1970-es évek Irakja : a Baasz Párt magyar szemmel. (2012) [Presentation]

Fazekas Barbara: COnstitutive Photomorphogenic Protein1 (COP1) szerepének vizsgálata a humán keratinociták fényválaszában. (2012) [Presentation]

Filep Ágnes: A légkör nem csak gázok keveréke. (2012) [Presentation]

Fodor Ferenc: Algoritmikus geometria. (2012) [Note, textbook]

Fuxreiter Mónika: Új szemlélet a fehérje-kölcsönhatások világában : "a rendezetlen fehérjék világa". (2012) [Presentation]

Földházi Adrián and Horváth Mátyás: Improvac alkalmazása a sertéshízlalásban. (2012) [Presentation]

Füzi Izabella: A klasszikus filmműfajokról. (2012) [Presentation]

Fűzné Kószó Mária: A kutatásetikai kérdések elmélete és gyakorlata. (2012) [Presentation]

Fűzné Kószó Mária: A tudományos dolgozat bemutatásának formai követelményei. (2012) [Presentation]

Fűzné Kószó Mária: Adatgyűjtési módszerek : kérdőívek szerkesztése. (2012) [Presentation]

Galbács Gábor: Lézer indukált plazma spektroszkópia LIBS : trendek és teljesítőképesség. (2012) [Presentation]

Galla Zsolt: Etil-[cisz-2-hidroxiciklopentánkarboxilát] enzimatikus hidrolízise. (2012) [Presentation]

Gaál Zsuzsanna: Előadói és prezentációs technikák. (2012) [Presentation]

Gaál Zsuzsanna: Konferenciák és kerekasztalok előadói sajátossága 2. (2012) [Presentation]

Gellérfi Gergő: Egy kultúra továbbélése : a klasszikus szöveghagyomány útja az ókortól a nyomtatott könyvig. (2012) [Presentation]

Gellérfi Gergő: Könyvtárak, könyvgyűjtemények, könyvkiadók Hellászban és Rómában. (2012) [Presentation]

Gellérfi Gergő: Papirusz, tábla, pergamen : az íráshordozók története. (2012) [Presentation]

Gellérfi Gergő: Írásbeliség és szóbeliség - szöveg és olvasás a klasszikus antikvitásban. (2012) [Presentation]

Gottnek Mihály and Farkas Gabriella and Sovány Tamás and Hódi Klára and Regdon Géza: Mukoadhezív szabad filmek fizikai-kémiai és stabilitás vizsgálata. (2012) [Presentation]

Gulyás László: Szaúdi reformok a hatvanas években. (2012) [Presentation]

Gyulai Tamás: Határon átnyúló innovációs stratégiák lehetőségei a klaszterekre építő gazdaságfejlesztésben. (2012) [Presentation]

Gyuricza Anett: Paracetamol tartalom meghatározása osztott por gyógyszerkészítményben. (2012) [Presentation]

Győri Zsolt: Az élet érzéke. (2012) [Presentation]

Gáldi Gábor: A rekreáció szociológiája, nemzetközi kitekintés. (2012) [Presentation]

Göblös Anikó and Szegedi Krisztina and Bacsa Sarolta and Bata Zsuzsanna and Kemény Lajos and Széll Márta: A PRINS nem-kódoló RNS kifejeződésének és együttható partnerének tanulmányozása. (2012) [Presentation]

Hallgató Emese: A rövid távú emlékezet és a munkamemória mérőeljárásai. (2012) [Presentation]

Hallgató Emese: Implicit emlékezet és implicit tanulás : gátlási folyamatok az emlékezésben. (2012) [Presentation]

Hallgató Emese: Implicit tanulás és a modern ideomotoros elmélet. (2012) [Presentation]

Hannus István: A kémia és a "társművészetek". (2012) [Presentation]

Harsányi Iván: Eurokommunizmus : genézis, analízis, program, hanyatlás. (2012) [Teaching Resource]

Harsányi Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia - tömegkommunikáció. (2012) [Presentation]

Harsányi Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia : a csoport és sokaság közti különbségek. (2012) [Presentation]

Harsányi Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia : csoport, norma, kooperáció. (2012) [Presentation]

Harsányi Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia : csoportközi konfliktusok. (2012) [Presentation]

Harsányi Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia : meggyőzés. (2012) [Presentation]

Hegyesi Diána and Kása Péter and Hódi Klára and Regdon Géza: Mátrix típusú pelletek formulálása faktoriális kísérlettervezés alkalmazásával. (2012) [Presentation]

Hegyi Ádám: Könyvtári szoftverek értékelése. (2012) [Presentation]

Hegyi Ádám: Magyarországon alkalmazott integrált könyvtári rendszerek. (2012) [Presentation]

Herczeg Adrienn: A török-szovjet kapcsolatok alakulása Törökország NATO-csatlakozása után. (2012) [Presentation]

Hernádi Klára and Kónya Zoltán: Nanokompozitok. (2012) [Note, textbook]

Hetesi Erzsébet: Gazdaságszociológia. (2012) [Note, textbook]

Hetesi Erzsébet: Marketing alapismeretek I. : távoktatási jegyzet. (2012) [Note, textbook]

Hoffmann Ildikó: Kísérletes nyelvészet. (2012) [Presentation]

Horváth Henrietta: A művész valósága és nyelve. (2012) [Presentation]

Horváth Szatmár: Szkizofrénia neurobiológiai alapjai. (2012) [Presentation]

Hraskó Gábor: Mi a placébó ha nincs? (2012) [Presentation]

Imreh Szabolcs and Kosztopulosz Andreász: Egyetemi spin-off vállalkozások szakértői interjúk tükrében. (2012) [Presentation]

Janacsek Karolina: A tudományos kutatás folyamata. (2012) [Presentation]

Janacsek Karolina: A tudományos publikálás folyamata. (2012) [Presentation]

Jancsó Gábor and Nilius Bernd and Treede Rolf-Detlef and Nagy István and Dux Mária and Sántha Péter: Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola IBRO International Workshop. (2012) [Presentation]

Juhász Valéria: A tanulók megszólalási esélyei a tanórán : a tantermi verbális kommunikáció egy lehetséges elemzési módja. (2012) [Presentation]

Juhász Valéria: Előadói és prezentációs technikák : az óvodás gyermekek alapkészségeit mérő DIFER programcsomag megismerésének, bevezetésének, alkalmazásának tapasztalatai a hatékony fejlesztés érdekében. (2012) [Presentation]

Juhász Valéria: Társadalmi nem és nyelvhasználat. (2012) [Presentation]

Kabai Sándor: Váratlan és meglepő összefüggések az ELTE Matematikai múzeum tárgyai között : bemutató Wolfram Mathematica demonstrációk, Zometool és StyroBlock modellező rendszerek segítségével. (2012) [Presentation]

Kalmár Dávid: Dubai fejlődése : Rásid bin Szaíd uralkodása (1958-1990) idején. (2012) [Presentation]

Kaponya Éva and Felcser Dániel and Krusper Balázs and Balogh Csaba Kornél and Pulai Györgyi: Monetáris politika Magyarországon 2012. (2012) [Note, textbook]

Kemény Lajos: Innováció a bőrgyógyászatban. (2012) [Presentation]

Kevei Péter: Elágazó folyamatok, elágazó részecskerendszerek. (2012) [Presentation]

Kis Bernadett: Fogamzóképes epilepsziás nőbetegek gyógyszerelési sajátságai : betegség - gyógyszer - gyermekvállalás? (2012) [Presentation]

Kisjós Dávid: Salvia fajok illóolaj-komponenseinek gázkromatográfiás vizsgálata. (2012) [Presentation]

Kiss Márton: Egy átfogó ökoszisztéma szolgáltatás értékelőrendszer alapjai a Tiszai-Alföldön. (2012) [Presentation]

Kiss Márton and Gulyás Ágnes: Fák és erdők gazdasági értéke a városklíma szempontjából - esettanulmány Szegedről. (2012) [Presentation]

Kocsis Norbert: Technológiai kísérletek malmi búza mikotoxin tartalmának csökkentésére innovatív felülettisztítási eljárással. (2012) [Presentation]

Kocsis-Nagy Zsolt: Kutatásmódszertan alapismeretek. (2012) [Presentation]

Kocsis-Nagy Zsolt: Kutatásmódszertan alapismeretek [2.]. (2012) [Presentation]

Kocsis-Nagy Zsolt: Kutatásmódszertan alapismeretek [3.]. (2012) [Presentation]

Kocsis-Nagy Zsolt: Kutatásmódszertan alapismeretek [4.]. (2012) [Presentation]

Kocsis-Nagy Zsolt: Kutatásmódszertan alapismeretek [5.]. (2012) [Presentation]

Koncz Andrea: A KATP- csatornák szerepe a ß2-adrenerg receptor agonisták tocolyticus hatásában in vitro. (2012) [Presentation]

Konczné Gubán Barbara: [A pikkelysömör kutatása] : A KGF és KGFR gén és fehérjeszintű expressziós változásainak vizsgálata fibronectin csendesített fibroblasztokban. (2012) [Presentation]

Kosztolányi György: Biotechnológia - etika - medicina. (2012) [Presentation]

Kovács Etelka: Fehérjéhez adaptált mikrobaközösség metagenom vizsgálata. (2012) [Presentation]

Kovács György: Kapitalizmuskép a magyar protestáns gazdaságetika tükrében. (2012) [Presentation]

Kovács Ildikó and Martyin Zita: A kulturális turizmus helyzete Szabolcs-Szatmár-Bereg megye városaiban. (2012) [Presentation]

Kovács Krisztina: Terek és bűnök : a bűnelkövetés helyei a századfordulós magyar irodalomban. (2012) [Presentation]

Kovács Mária and Krüzselyi Ilona and Szabó Péter and Szépszó Gabriella: Röviden a globális és regionális klímamodellezésről. (2012) [Presentation]

Kovács Mária and Krüzselyi Ilona and Szépszó Gabriella and Unger János: A városi hősziget modellezésének lehetőségei két hazai város példáján keresztül. (2012) [Presentation]

Kovács Rita: A tejelő tehenek kondíciójának, lábvég-egészségügyi helyzetének és tejtermelésének összehasonlítása holstein-fríz típusú állománynál. (2012) [Presentation]

Kovács Zsuzsanna Ilona: Innováció és kutatásfejlesztés a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokban. (2012) [Presentation]

Kovács Árpád: Válságkezelés az EU-10 országokban - a pozíciók változásai. (2012) [Presentation]

Kuba Péter: Heurisztikák. (2012) [Presentation]

Kéri Szabolcs: A látórendszer vizsgálata neuropszichiátriai kórképekben. (2012) [Presentation]

Kósi Kálmán and Harazin Piroska: Lehetséges vállalati innovációs válaszok a környezeti és társadalmi kihívásokra. (2012) [Presentation]

Kőröshegyi Béla: A spárga termelés bővülésének lehetőségei fogyasztói megkérdezések tükrében. (2012) [Presentation]

Lemmer Balázs: Lignocellulóz tartalmú hulladékokból történő bioetanol előállítás intenzifikálása termikus előkezelésekkel. (2012) [Presentation]

Losoncz Alpár: "Posztmodern" és a kultúra jelentésváltozásai 1. (2012) [Presentation]

Lukovics Miklós: A Visegrádi Országok megyéinek versenyképessége a járműipar szemszögéből. (2012) [Presentation]

Lányi András: Tudás alapú társadalom, vagy alaptalan tudású társadalom? (2012) [Presentation]

László Krisztina: Nanopórusos szenek felületi kémiája és szerepük a víztisztításban. (2012) [Presentation]

Lénárt András: Hollywood és a spanyol fasizmus. (2012) [Teaching Resource]

Maczelka Noémi: Előadói és prezentációs technikák tréning. (2012) [Presentation]

Margitházi Beáta: Közelkép és filmstílus. (2012) [Presentation]

Martyin Zita: A termál- és gyógyfürdők szerepe a határon átnyúló turizmusban. (2012) [Presentation]

Mayer Gyula: Abszolút geometria az ókorban. (2012) [Presentation]

Mayer Péter: Két és félezer éves, mégis modern : Mit mond az ógörög költészet a ma emberének? (2012) [Presentation]

Mezei Péter: A fájlcserétől a szerzői jogi háborúig. (2012) [Presentation]

Mingesz Róbert: A kísérletező oktatás támogatása, számítógéppel segített kísérletek bemutatása : LabVIEW I és II. (2012) [Presentation]

Mingesz Róbert: Műszerhardverek és szoftverek fejlesztése. (2012) [Presentation]

Molnár Andor: Előadói és prezentációs technikák fejlesztése tréning. (2012) [Presentation]

Molnár Gábor Tamás: Korszakolás és irodalmi közvetítő rendszerek. (2012) [Presentation]

Molnár József: A variációs módszerek alkalmazásai. (2012) [Note, textbook]

Molnár Zsolt: Gépi lélegeztetés : élettani alapok. (2012) [Presentation]

Molnár Zsolt: Leszoktatás gépi lélegeztetésről. (2012) [Presentation]

Molnár Zsolt: Perioperatív folyadék-, és vérpótlás. (2012) [Presentation]

Molnár Zsolt: Szepszis – 2012 : „Atyám, kétségeim vannak…”. (2012) [Presentation]

Nagy Benedek: Gyakorló feladatok Makroökönómia c. kurzushoz : távoktatási segédanyag. (2012) [Note, textbook]

Nagy Edit: Kutatásmódszetani alapok gyógytornászoknak 3. (2012) [Presentation]

Nagy Erika: Kutatásmódszertani alapismeretek. (2012) [Presentation]

Nagy Georgina: Magyarország és a független Algéria kapcsolatainak kezdetei. (2012) [Presentation]

Nagy Gergely: Filológia és fikcionalitás : J. R. R. Tolkien filológiai világa. (2012) [Presentation]

Nagy Tímea: Mi a logisztika - egy termék útja a beszerzéstől az értékesítésig. (2012) [Presentation]

Nagy Zsuzsanna and Hódi Ágnes and Pásztor Attila and Tóth Edit and Hülber László: Az Erasmus-program keretében külföldön szerzett tanulmányi kreditek elismerése és a kurzusbefogadás helyzete Magyarországon. (2012) [Note, textbook]

Nikowitz Krisztina and Folttmann Friederike and Wirges Markus and Knop Klaus and Kleinebudde Peter and Hódi Klára and ifj. Regdon Géza: Bevonatvastagság jellemzése Raman spektrumok multivariáns analízisével. (2012) [Teaching Resource]

Nádasdi Péter: A -va,-ve személyragozása és a -ván,-vén független cselekvéshordozóval a nyelvemlékek tükrében. (2012) [Note, textbook]

Nádasdi Zsófia: Az Euphorbia falcata diterpénjeinek izolálása és szerkezetvizsgálata. (2012) [Presentation]

Németh Miklós: Szavak, amik Szegeden születtek. (2012) [Presentation]

Orosz László and Pásztor Kata and Petrovski Goran and Facskó Andrea and Megyeri Klára: A Herpes Symplex-1 (HSV-1) ÉS -2 (HSV-2) autofágiát kiváltó hatásának vizsgálata Sirc Corneális sejtvonalon. (2012) [Note, textbook]

Papp László: Kutatásmódszertani alapismeretek. (2012) [Presentation]

Papp László: Kutatásmódszertani alapismeretek. (2012) [Presentation]

Papp László: Kutatásmódszertani alapismeretek [2.]. (2012) [Presentation]

Pavlovits Tamás: A tudományos munka módszertani elvei : a filozófiai szövegértelmezés és a filozófiai értekezés. (2012) [Presentation]

Pelle Anita: Horizon 2020 : kutatás-fejlesztés-innováció az európai gazdaság és társadalom szolgálatában. (2012) [Presentation]

Perei Katalin: Akik megeszik az ehetetlent. (2012) [Presentation]

Perei Katalin and Pernyeszi Tímea and Lakatos Gyula: Bioremediáció. (2012) [Note, textbook]

Polner Bertalan and Németh Renáta and Janacsek Karolina and Németh Dezső and Kovács Zoltán Ambrus: Segíti-e a hipnózis a rögzült készségek felülírását? (2012) [Presentation]

Presznerné Domján Andrea: Kutatásmódszetani alapok gyógytornászoknak 2. (2012) [Presentation]

Péterfalvi Attila: A magyar adatvédelmi jogi szabályozás változásai. (2012) [Presentation]

Pósfai Éva: Myeloproliferatív megbetegedések hátterében szereplő új patogenomikai részletek megismerése. (2012) [Presentation]

Rakonczai János: Árvizek Magyarországon. (2012) [Presentation]

Rittgasszer Imola: A kreativitás térbelisége. (2012) [Presentation]

Rusz Orsolya: Solid tumorok checkpoint mutációinak prediktív tényezőnként való vizsgálata. (2012) [Presentation]

Rákhely Gábor: Biokatalízis, biokonverziók, biotranszformációk. (2012) [Note, textbook]

Rákhely Gábor: Biokatalízis, biokonverziók, biotranszformációk. (2012) [Note, textbook]

Rétsági Erzsébet: Kutatások iskolások körében : testnevelés tantárgypedagógiai tanulságokkal. (2012) [Presentation]

Révész Balázs and Kovács Péter: Marketing innováció - információs technológia a marketingben. (2012) [Presentation]

Samu Andrea: Kutatások a Gömör-Tornaikarszton : állóvizek és források. (2012) [Presentation]

Savanya Péter: Az ELI és egy science park gazdasági hatásainak vizsgálata : vitaanyag. (2012) [Presentation]

Savanya Péter: Innovációs hálózatok : a társadalmi tőke szerepe az innováció és térségek versenyképességének kapcsolatában. (2012) [Presentation]

Schirm Anita: A hétköznapi szövegek manipulációs stratégiái. (2012) [Presentation]

Sefcsik Tamás: Kognitív sémák és módosításuk. (2012) [Presentation]

Simon József: A tudományos munka módszertani elvei : a filozófiatörténet német nyelvű szakirodalma. (2012) [Presentation]

Simon Sándor: A dámbikák mennyiségi és minőségi szabályozásának értékelése a Bárna völgye földtulajdonosi közösség vadászterületén. (2012) [Presentation]

Smahó Melinda: A tudástranszferek rendszerei és a járműipar : Közép- és Nyugat-Dunántúl. (2012) [Presentation]

Somhegyi Zoltán: Művészeti központok. (2012) [Presentation]

Szabó Zoltán: Ionizáló sugárzás sejt károsító hatása ellen védő folyamatok tanulmányozása : élesztő teszt rendszer kidolgozása. (2012) [Presentation]

Szakálné Kanó Izabella: Tudásintenzív ágazatok térbeliségének magyarázata kistérségi innovációs képesség segítségével : egy térökonometriai modell. (2012) [Presentation]

Szalisznyó Lilla: "...Az alsó reklimet és testszín kesztyűt is tedd hozzá édes" : Egressy Gábor színészi pályájának mellékszereplői. (2012) [Note, textbook]

Szalisznyó Lilla: A Shakespeare-t játszó és tanító Egressy Gábor. (2012) [Note, textbook]

Szente-Varga Mónika: Gibraltár az 1960-as években : spanyol, angol és helyi érdekek a Sziklán. (2012) [Presentation]

Szigeti Tamara: Egy szankció reformjai nyomában a gyakorlaton keresztül. (2012) [Teaching Resource]

Szilágyi Nóra: A sport szerepe az életmód minőségében. (2012) [Presentation]

Szécsényi Tibor: Nyelv és logika. (2012) [Presentation]

Szíver Edit: Kutatásmódszetani alapok gyógytornászoknak 1. (2012) [Presentation]

Szörényi László: Új érdekességek a magyarországi neolatin irodalom kutatásában. (2012) [Presentation]

Szüts Dávid: A daganatos sejtek genomiális instabilitása. (2012) [Presentation]

Sándorné Szabó Iringó: Kutatásmódszertani alapismeretek. (2012) [Presentation]

Tandari-Kovács Mariann: Lángoltam egykoron... - hallgatói kiégés és tanulmányok iránti elköteleződés. (2012) [Presentation]

Tandi Laura: Művészet, kutatás, innováció : helyük egy közös fogalmi rendszerben. (2012) [Presentation]

Tarnay László: A tér-idő filmi ábrázolásának lehetőségei. (2012) [Presentation]

Tax Gábor: A keratinociták és a propionibacterium acnes baktérium kölcsönhatásának szerepe az acne patogenezisében. (2012) [Presentation]

Tiszlavicz László: A központi idegrendszer daganatai. (2012) [Presentation]

Tánczos Tímea: A vizuális észlelés zavarai. (2012) [Presentation]

Tánczos Tímea: Neuropszichológiai mérőeljárások : módszertani előadás. (2012) [Presentation]

Tánczos Tímea: Észlelés - Látás és vizuális illúziók. (2012) [Presentation]

Tóth Adrienn and Vedrédi Katalin: Köztér - Közösségi tér - Magántér : térbeli és társadalmi elkülönülés a szegedi Tisza Palota lakópark példáján. (2012) [Presentation]

Tóth Szergej: A kisgyermek beszédzavarainak korai felismerése. (2012) [Presentation]

Tóth Szergej: Kriminalisztikai nyelvészet mint alkalmazható módszer az igazságszolgáltatásban. (2012) [Presentation]

Törőcsikné Görög Márta: Jogi ismeretek az SZTE GTK távoktatási képzésében résztvevők számára, jog I. (2012) [Note, textbook]

Törőcsikné Görög Márta: Jogi ismeretek az SZTE GTK távoktatási képzésében résztvevők számára, jog II. (2012) [Note, textbook]

Tőkés Tünde: Alapvető állatkísérletes beavatkozások gyakorlása fantomokon : gyakorlati tematika - csomózás, varrattechnikák, injekciózás és véna biztosítás. (2012) [Presentation]

Tőkés Tünde: Alapvető állatkísérletes beavatkozások gyakorlása fantomokon : gyakorlati tematika - műtéti sterilitás. (2012) [Presentation]

Udvari Beáta: Kutatásmódszertan. (2012) [Presentation]

Vanya Melinda: Kihívások és válaszok idegrendszeri és autoimmun betegséggel szövődött terhességek gondozásában és ellátásában. (2012) [Presentation]

Varga Anett: A tejelő tehenek kondíciójának, tőgyegészségügyi helyzetének és tejtermelésének összehasonlítása holsteinfríz típusú állománynál. (2012) [Presentation]

Varga Ákos: Eke és kultivátor alkalmazásának összehasonlítása a kukorica alapművelésében. (2012) [Presentation]

Vas Krisztina and Kormos Bernadett and Bebes Attila and Konczné Gubán Barbara and Kui Róbert and Bende Balázs and Kocsis Ádám and Széll Márta and Kemény Lajos and Bata Zsuzsanna: Pikkelysömör betegség patomechanizmusának ex vivo és in vitro vizsgálata. (2012) [Presentation]

Vas Zsófia: Innováció és tudásintenzitás a dél-alföldi régió tudáskiaknázási alrendszerében. (2012) [Presentation]

Vas Zsófia: Innovációs tevékenységek regionális jellemzői : tudásintenzív iparágak a dél-alföldi régióban. (2012) [Presentation]

Vedrédi Katalin: Köztérfejlesztések és a térhasználat változásai Szegedi fejlesztések példáján. (2012) [Presentation]

Vedrédi Katalin: Magyarországi köztérfejlesztések vizsgálata. (2012) [Presentation]

Volford Anita Adrienn: A közbeszerzési szabályrendszer hatékonyságának vizsgálata az uniós és hazai jogalkotási reformok fényében. (2012) [Presentation]

Vukman Péter: Nagy-Britannia és a jugoszláv-görög-török együttműködés öt éve, 1954-1959. (2012) [Presentation]

Végh Marcell Zoltán: Válságkezelés innovatív módszerekkel : Közép-Európa EU-tagállamai példáin keresztül megközelítve. (2012) [Presentation]

Winkler István: Észlelés kutatásának legfontosabb pszichológiai iskolái. (2012) [Presentation]

Wirth Roland: Biogáz termelő mikroba közösség jellemzése újgenerációs DNS szekvenátor segítségével. (2012) [Presentation]

Wojnárovits László: Izotóptechnika alkalmazása a környezetvédelemben : elméleti áttekintés. (2012) [Presentation]

Z. Karvalics László: Az innováció arcai - fogpiszkálók, önkioldó csapdák, metaforák és a többiek. (2012) [Presentation]

Zalai Anita: "Híd" diktatúrából demokráciába : a '60-as évek kaleidoszkópja Spanyolországban. (2012) [Presentation]

Zimonyi István: Forradalom Egyiptomban. (2012) [Presentation]

Zomborszki Zoltán Péter: Polifenoltartalmú készítmények vizsgálata. (2012) [Presentation]

Ács Norbert: Egy biogáz képző közösség archaea populációjának vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel. (2012) [Presentation]

Ágoston István and Almási Róbert and Aradán Attiláné and Betlehem József and Bogner Péter and Boncz Imre and Borján Eszter and Deák Gyuláné and Dér Anikó and Döbrönte Zoltán and Fehér Rózsa and Fullér Noémi and Fusz Katalin and Füzesi Zsuzsanna and Gál Nikolett: Az ápolástudomány tankönyve. (2012) [Note, textbook]

Árva-Tóth Adrienn: A helyi pénz mint a helyi gazdaságfejlesztés eszköze. (2012) [Presentation]

Újvári Edit: A kultúr- és művelődéstörténeti témájú tudományos dolgozat : OTDK tapasztalatok. (2012) [Presentation]

Čudić Marko and Virág Zoltán: Az utazásregény kezdetei és mai kontextusai. (2012) [Presentation]

This list was generated on 2022. december 9. 16:30:29 CET.